Diensten

Vertragen of aanpakken? Aansluitend bij de strategie en de structuur van de school ondersteun ik scholen bij het vormgeven van ambities, het borgen van de resultaten en de ontwikkeling van teams en teamleden.

 1. Leiderschap (ad interim)

  Soms heeft een school tijdelijk een leidinggevende nodig. Een interim leidinggevende kan de bestaande lijn voortzetten en daarmee de continuïteit binnen de school waarborgen. Maar ook kan een interimmer met een frisse blik naar de organisatie kijken en het onbespreekbare bespreekbaar maken. Daarmee kan (de vaak noodzakelijke) verandering in gang gezet of bewerkstelligd worden en kan de weg vrij worden gemaakt voor een definitieve invulling. Niet zelden gaat zo’n veranderingsproces gepaard met allerlei commotie, waardoor de leidinggevende stevig in zijn schoenen moet staan. Als interim-leider voel ik me het meest thuis in eindverantwoordelijke functies of als ‘co-manager’ / rechterhand van een directeur, rector of bestuurder.
 2. Procesbegeleiding

  Integrale verander- en verbetertrajecten vergen een lange adem. Het is van belang een goede balans te vinden tussen de verschillende wensen en overtuigingen van ieder individueel (ik), de verbinding binnen het team (wij) en de inhoudelijke keuzes die gemaakt worden (het). De zoektocht naar verbeteren, vernieuwen of ontwikkelen is als het ware een gezamenlijke reis. Samen met de schoolleiding, het managementteam of een stuurgroep vorm ik in de rol van adviseur en procesbewaker de reisleiding.
 3. Integrale begeleiding op maat

  Vernieuwing, verandering of ontwikkeling van het onderwijs gaan hand in hand met een zoektocht naar een nieuwe gezamenlijk taal en een nieuwe gezamenlijke cultuur. Dit vraagt van iedereen om zichzelf tegelijkertijd bewust te zijn van drie zaken:
  * Waar zijn we inhoudelijk mee bezig en hoe regelen wij dat? (HET)
  * Wat gebeurt er in mij? (IK)
  * Wat gebeurt er tussen ons? (WIJ)
  Voor een succesvolle verandering zijn tastbare afspraken, een goede verstandhouding en zelfkennis alle drie even belangrijk: de HET-wereld, de WIJ-wereld en de IK-wereld zijn elk tegelijkertijd en in gelijke mate waardevol. Op zichzelf staand en zonder verbinding met elkaar biedt elk van de werelden te weinig perspectief en duurzaamheid. Vanuit deze integrale benadering begeleid ik scholen op maat, desgewenst met medewerking van Daniel Ofman (Core Quality International) en/of Albert Heemeijer (Core Quality Education International).
 4. Projectleiding of -begeleiding

  In trajecten waarbij een planmatige en gestructureerde aanpak vereist is, is het verstandig te werken met een van te voren vastgesteld (project)plan. Als project(bege)leider word ik met name enthousiast van onderwerpen waar veel te ontdekken valt.
 5. Thema- of reflectiebijeenkomsten

  Een team heeft wel eens behoefte om ‘met de benen op tafel’ stil te staan bij een bepaald onderwerp waar binnen de reguliere overlegstructuren te weinig tijd of aandacht voor is. Daarnaast worstelt een team niet zelden met bepaalde inhoudelijke thema’s (met verlies van bakken energie). Het team rijdt dan als het ware rondjes over een rotonde, is niet bij machte te beslissen over het nemen van een afslag en voelt dat de brandstof langzamerhand opraakt.
  Ik kan het team in een beperkt aantal ‘thema- of reflectiebijeenkomsten’ begeleiden om het gesprek met elkaar te voeren en een afslag te nemen, waardoor er een stevige basis ontstaat voor toekomstige besluitvorming.
 6. Sparring en advies

  Bij organisatieverandering is het de kunst om een aanpak te kiezen die past bij de situatie, de organisatie en de mensen die er werken. Schoolbesturen of schoolleiders hebben regelmatig behoefte aan sparring en advies. Door mijn ruime ervaring in het (vooral voortgezet) onderwijs kan ik snel aansluiten en bijdragen.
 7. Professionalisering

  Wanneer er een wens is om te reflecteren (‘binnenkantleren’) of specifieke vaardigheden te vergroten (‘buitenkantleren’), zijn trainingen, workshops en coaching vaak adequate middelen. Bij professionalisering In Company maak ik het programma samen met de opdrachtgever altijd op maat. Voor meer informatie en het professionaliseringsaanbod: zie kernkwadranteninhetonderwijs.nl.