Diensten

Leiderschap (ad interim)
Soms heeft een school tijdelijk een leidinggevende nodig. Een interim leidinggevende kan de bestaande lijn voortzetten en daarmee de continuïteit binnen de school waarborgen. Maar ook kan een interimmer met een frisse blik naar de organisatie kijken en het onbespreekbare bespreekbaar maken. Daarmee kan (de vaak noodzakelijke) verandering in gang gezet of bewerkstelligd worden en kan de weg vrij worden gemaakt voor een definitieve invulling. Niet zelden gaat zo’n veranderingsproces gepaard met allerlei commotie, waardoor de leidinggevende stevig in zijn schoenen moet staan. Als interim-leider voel ik me het meest thuis in eindverantwoordelijke functies of als ‘co-manager’ / rechterhand van een directeur, rector of bestuurder

Begeleiding
Stilstaan of aanpakken? Aansluitend bij de strategie en de structuur van de school bied ik verschillende vormen van begeleiding bij het vormgeven van ambities, het borgen van de resultaten en de ontwikkeling van teams en teamleden.

 1. Procesbegeleiding

  Integrale verander- en verbetertrajecten vergen een lange adem. Het is van belang een goede balans te vinden tussen de verschillende wensen en overtuigingen van ieder individueel (ik), de verbinding binnen het team (wij) en de inhoudelijke keuzes die gemaakt worden (het). De zoektocht naar verbeteren, vernieuwen of ontwikkelen is als het ware een gezamenlijke reis. Samen met de schoolleiding, het managementteam of een stuurgroep vorm ik in de rol van adviseur en procesbewaker de reisleiding.
 2. Integrale begeleiding op maat

  Vernieuwing, verandering of ontwikkeling van het onderwijs gaan hand in hand met een zoektocht naar een nieuwe gezamenlijk taal en een nieuwe gezamenlijke cultuur. Dit vraagt van iedereen om zichzelf tegelijkertijd bewust te zijn van drie zaken:
  * Waar zijn we inhoudelijk mee bezig en hoe regelen wij dat? (HET)
  * Wat gebeurt er in mij? (IK)
  * Wat gebeurt er tussen ons? (WIJ)Voor een succesvolle verandering zijn tastbare afspraken, een goede verstandhouding en zelfkennis alle drie even belangrijk: de HET-wereld, de WIJ-wereld en de IK-wereld zijn elk tegelijkertijd en in gelijke mate waardevol. Op zichzelf staand en zonder verbinding met elkaar biedt elk van de werelden te weinig perspectief en duurzaamheid. Vanuit deze integrale benadering begeleid ik scholen op maat, desgewenst met medewerking van Daniel Ofman (Core Quality International) en/of Albert Heemeijer (Core Quality Education International).
 3. Projectleiding of -begeleiding

  In trajecten waarbij een planmatige en gestructureerde aanpak vereist is, is het verstandig te werken met een van te voren vastgesteld (project)plan. Als project(bege)leider hebben met name onderwerpen waar veel te ontdekken valt, mijn speciale belangstelling.
 4. Thema- of reflectiebijeenkomsten

  Een team heeft wel eens behoefte om ‘met de benen op tafel’ stil te staan bij een bepaald onderwerp waar binnen de reguliere overlegstructuren te weinig tijd of aandacht voor is. Daarnaast worstelt een team niet zelden met bepaalde inhoudelijke thema’s (met verlies van bakken energie). Het team rijdt dan als het ware rondjes over een rotonde, is niet bij machte te beslissen over het nemen van een afslag en voelt dat de brandstof langzamerhand opraakt.
  Ik kan het team in een beperkt aantal ‘thema- of reflectiebijeenkomsten’ begeleiden om het gesprek met elkaar te voeren en een afslag te nemen, waardoor er een stevige basis ontstaat voor toekomstige besluitvorming.
 5. Sparring en advies

  Bij organisatieverandering is het de kunst om een aanpak te kiezen die past bij de situatie, de organisatie en de mensen die er werken. Schoolbesturen of schoolleiders hebben regelmatig behoefte aan sparring en advies. Door mijn ruime ervaring in het (vooral voortgezet) onderwijs kan ik snel aansluiten en bijdragen.
 6. Professionalisering

  Wanneer er een wens is om te reflecteren of specifieke vaardigheden te vergroten, zijn trainingen, workshops en coaching vaak adequate middelen. Hierbij gaat het altijd om maatwerk. De meest populaire onderwerpen zijn ‘leiderschap’, ‘communicatie’, ‘samenwerking’ en ‘worstelen met de rol’.
  Met de ik-wij-het benadering en de kernkwadranten van Daniel Ofman als uitgangspunt verzorg ik – desgewenst in samenwerking met Daniel Ofman en/of Albert Heemeijer een professionaliseringsaanbod gericht op het onderwijs. Deze aanpak biedt scholen een gemeenschappelijk referentiekader  om kwaliteiten in kaart te brengen, een taal om er woorden aan te geven én instrumenten om ze tot bloei te laten komen.
  De visie, de ontwikkelingsfase en de wensen van de school staan altijd centraal. Samen met de opdrachtgever maak ik het programma op maat (een co-creatie dus). De Core Quality App, waarmee je eenvoudig een zelfonderzoek kunt doen en kernkwadranten kunt bouwen, kan het leerproces ondersteunen. Ook kan Daniel Ofman als inspirator of sparringpartner een bijdrage leveren.

Professionalisering Voortgezet Onderwijs (voor pdf klik hier)

 • Kennismakingstraining ik-wij-het en kernkwadranten
  In een basistraining van één of twee dagdelen maken leraren, mentoren en leerlingbegeleiders kennis met ik-wij-het en de kracht van kernkwadranten in het begeleiden en motiveren van leerlingen.
 • Train the teacher
  Voor leraren en leerlingbegeleiders met een coördinerende taak bieden wij een driedaagse training aan. De deelnemers ervaren diverse mogelijkheden om kernkwadranten te vormen, voor anderen inzichtelijk te maken en toe te passen in het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Na afloop krijgen de deelnemers een officiële educatieve licentie om te werken met het kernkwadrant en kunnen zij de opgedane ervaringen overbrengen binnen hun school.
 • De samenwerking en verstandhouding binnen teams
  In elk team is de onderlinge samenwerking en verstandhouding van belang om te komen tot concrete resultaten. Niet zelden zitten zichtbare en onzichtbare factoren – zoals verschillende rolopvattingen of onuitgesproken verwachtingen – een effectieve samenwerking behoorlijk in de weg. Tijdens reflectiebijeenkomsten maken we met behulp van de ik-wij-het benadering en kernkwadranten de samenwerking in het team bespreekbaar. Welke gezamenlijke doelen vragen de komende tijd om aandacht? Wat is nodig om deze doelstellingen van harte te onderschrijven en uit te dragen? Wat levert energie op, wat niet? Hoe kunnen we gebruik maken van ieders kwaliteiten om te komen tot een zo effectief mogelijke samenwerking? Onze aanpak is toepasbaar op elk team binnen de school:
  * Raad van Toezicht
  * Bestuur
  * Directieteam
  * Schoolleiding of managementteam
  * Schoolteam
  * Afdelingsteam, vakgroep, sectie, ondersteuningsteam
  * Ondersteunende dienst
 • Een sterk mentoraat
  De ‘kracht’ van het mentoraat wordt bepaald door drie factoren: de betrokkenheid en de kwaliteiten van de mentor (IK), een goede organisatie en een duidelijke structuur (HET) en een mentorenteam dat leert van en met elkaar (WIJ). In deze training komen alle drie de aspecten aan de orde. De opzet van de training is afhankelijk van de startsituatie en de doelstellingen van de school (maatwerk). Voor mentoren die een stapje verder willen gaan en er niet voor terugdeinzen zich kwetsbaar op te stellen naar hun leerlingen en hun ouders toe, kunnen de volgende modules onderdeel uitmaken van het professionaliseringstraject:
  De begeleidingsdriehoek mentor-leerling-ouders
  Deze module bestaat uit twee trainingsmiddagen. Elke mentor neemt tijdens de trainingsmiddagen een leerling en zijn ouders mee. De mentor, de leerling en zijn ouders maken tegelijkertijd kennis met ik-wij-het en de kracht van kernkwadranten.  Aan deze module kunnen tegelijkertijd maximaal vier mentoren deelnemen.
  Intervisie
  Deze module bestaat uit twee intervisiebijeenkomsten en het tussentijds bijwonen van elkaars gesprekken met leerlingen en ouders. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en besproken. In deze module werken we in twee- of drietallen, er kunnen tegelijkertijd 8-12 mentoren deelnemen.
  Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
  Op meerdere momenten in hun schoolloopbaan staan leerlingen voor belangrijke dilemma’s of keuzes. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?  Het is een van de taken van de mentor om de leerlingen hierin te begeleiden. Deze module bestaat uit twee bijeenkomsten waarin we onderzoeken hoe de kwetsbaarheid van de mentor de leerlingen helpt om op zichzelf te reflecteren en hoe kernkwadranten leerlingen handvatten bieden voor het maken van (studie- en beroeps)keuzes. Na de eerste bijeenkomst bespreekt elke deelnemende mentor de vragen Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?  in zijn mentorklas; tijdens de tweede bijeenkomst neemt elke mentor twee leerlingen mee om de lessen na te bespreken en te evalueren.
 • Effectieve medezeggenschap
  Elke school kent verschillende medezeggenschapsorganen. De kwaliteit van de onderlinge samenwerking – en de samenwerking met het bestuur of de directie – is van grote invloed op de resultaten die zij bereiken. Eén of twee reflectiebijeenkomsten zijn vaak voldoende om te komen tot duidelijke en door iedereen gedragen samenwerkingsafspraken. We kunnen ondersteuning bieden aan:
  * GMR
  * MR
  * Deelraad
  * Ouderraad of oudergeleding
  * Personeelsraad of personeelsgeleding
  * Leerlingenraad of leerlingengeleding
 • De Positie van de leerlingenraad
  Hoe kan de leerlingenraad zich actief positioneren als serieuze gesprekspartner van de schoolleiding? In een aantal bijeenkomsten krijgen de leden van de leerlingenraad inzicht in hun persoonlijke kernkwadranten en ervaren zij hoe zij hun kwaliteiten kunnen inzetten om de positie en de invloed van de leerlingenraad binnen de school te versterken.

Professionalisering Primair Onderwijs (voor pdf klik hier)

 • Professionaliseringsaanbod voor teams (scholen en schoolbesturen)
  In elk team is de onderlinge samenwerking en verstandhouding van belang om te komen tot concrete resultaten. Zichtbare en onzichtbare factoren – zoals verschillende rolopvattingen of onuitgesproken verwachtingen – zitten een effectieve samenwerking soms behoorlijk in de weg. Tijdens reflectiebijeenkomsten maken we met behulp van de ik-wij-het benadering en kernkwadranten de samenwerking in het team bespreekbaar. Welke gezamenlijke doelen vragen de komende tijd om aandacht? Wat is nodig om deze doelstellingen van harte te onderschrijven en uit te dragen? Wat levert energie op, wat niet? Hoe kunnen we gebruik maken van ieders kwaliteiten om te komen tot een zo effectief mogelijke samenwerking? Onze aanpak is toepasbaar op elk team binnen het schoolbestuur en de afzonderlijke scholen:
  * Bestuurs- en directieteam
  * Centraal Stafbureau
  * Managementteam van de school
  * Overige teams in de school (schoolteam, bouwteam, zorgteam, specialistenteam)
 • Kennismakingstraining ik-wij-het en kernkwadranten
  In een basistraining van één of twee dagdelen maken leerkrachten, interne begeleiders en schoolleiders kennis met ik-wij-het en de kracht van kernkwadranten in het begeleiden en motiveren van collega’s en leerlingen.
 • Train the teacher
  Voor intern begeleiders en leerkrachten met een coördinerende taak bieden we een driedaagse training aan. De deelnemers ervaren diverse mogelijkheden om kernkwadranten te vormen, voor anderen inzichtelijk te maken en toe te passen in het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Na afloop krijgen de deelnemers een officiële educatieve licentie om te werken met het kernkwadrant en kunnen zij de opgedane ervaringen overbrengen binnen hun school.